Mladá šance - harmonogram projektu

O projektu          Informace pro zaměstnavatele          Novinky         Harmonogram projektu          Kontakty                                                                 
1. Výběr klientů do projektu – informační schůzky


Informační schůzky:
Proškolení zaměstnanci všech KoP v Kraji Vysočina (zprostředkovatelé ve spolupráci s odborníky na zprostředkování) vytipují z databáze  AIS  osoby, které odpovídají cílové skupině a tyto osloví.
Jednotlivé informační schůzky budou určeny pro maximální počet 30 osob. Každý uchazeč o zaměstnání, odpovídající cílové skupině, který bude na schůzku vyslán, obdrží od svého zprostředkovatele doporučenku. Termín a místo konání schůzky určí uchazeč po dohodě s místně příslušným KoP ÚP ČR.
Prostory pro výběr osob do projektu vždy zajistí uchazeč, pokud se s kontaktními pracovišti Úřadu práce ČR a krajskou pobočkou v Jihlavě nedomluví operativně jinak. Pokud si příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, stanoví konání schůzek přímo v budově kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR, je uchazeč povinen toto respektovat. Na setkání seznámí dodavatel služeb ve spolupráci se zástupcem kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR zájemce o účast v projektu s podrobnými informacemi o projektu.


Doporučenky:
Na konci schůzky potvrdí uchazeč na doporučence každému účastníku informační schůzky účast, a zda má zájem do projektu vstoupit.


Dohoda o účasti v projektu:
Pokud se uchazeč s účastníkem informační schůzky dohodne na vstupu do projektu, sepíše s ním Dohodu o účasti v programu ve čtyřech vyhotoveních.


Informačních schůzek se za dodavatele služeb zúčastní minimálně dvě osoby. Jeden zástupce, který bude seznamovat klienty s projektem, toto bude osoba se zkušenostmi v práci se skupinou nebo psycholog. Druhý zástupce – „administrativní pracovník“, který bude zodpovědný za správné vyplnění doporučenek a sepsání dohod o účasti v projektu s klienty a jejich předání zástupci kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě.


Souhlas se zařazením do projektu:
Účastník informační schůzky předloží zprostředkovateli na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR potvrzenou doporučenku. Zprostředkovatel provede zápis do docházkového listu o jeho vstupu do projektu, sepíše s ním Souhlas se zařazením do projektu ESF, jehož součástí je Základní poučení účastníka projektu ESF a bude ho informovat o jeho dalších povinnostech. Aktivita trvá cca 3 hodiny – dle zájmu potenciálních účastníků o projekt.2. Aktivizační modul a bilanční diagnostika
 

Aktivizační modul se skládá z následujících částí:

Organizační informace o projekt
V této části aktivizačního modulu dodavatel služeb důkladně seznámí účastníky kurzu s obsahem projektu, jeho fázemi a cíli. Všem klientům projektu bude podána informace o možnosti odborných stáží nebo mzdových příspěvků pro zaměstnavatele v případě, že zaměstnavatel zaměstná klienta projektu na nově vytvořené pracovní místo. Dále budou účastníci prokazatelně seznámeni se základními pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mající vztah k projektu (účastníci musí podepsat prohlášení, které potvrzuje toto proškolení), se svými základními právy a povinnostmi a s pravidly chování, která budou muset dodržovat.

Motivační část
Tato část kurzu by měla být spojena s aktivní účastí účastníků programu, kteří by se měli učit od sebe navzájem. Školitelé zaujmou přístup zprostředkovatele a motivace musí být podporována individuálním poradenstvím. Učební osnova programu pro motivační část splňuje všeobecný cíl, kterým je poskytnout účastníkům školení jasný cíl pro rozvoj kariéry a zajistí osvojení základů všech dovedností, jež jsou na trhu práce požadovány tak, aby byli účastníci atraktivní pro zaměstnavatele:

 • Umožnit klientům rozpoznat a hodnotit své vlastní dovednosti, vytvářet si reálné představy o tom, jaká práce by byla pro ně vhodná, objevit nedostatky ve svých dovednostech.
 • Pomoc účastníkům školení při plánování typu pracovní činnosti. Jaká činnost by pro ně mohla být vhodná, a to se zřetelem k veškerým specifickým problémům, které je třeba překonat.
 • Rozvoj pracovních návyků. Např. režim docházky a práce v osmihodinové pracovní době, vstávání a dodržování pracovní doby.
 • Schopnost naslouchat a přijímat pokyny.
 • Hospodaření s časem za účelem plnění pracovních požadavků.
 • Ústní a písemná komunikace. Jak oslovit budoucího zaměstnavatele, jak telefonovat, jak sestavit a sepsat vlastní životopis, jak sestavit dopis pro zaměstnavatele.
 • Práce v kolektivu.
 • Schopnost hledat zaměstnání. Jak hledat práci, kde hledat oznámení o volných místech, co znamenají uvedené požadavky a jak o práci žádat.

Patří sem také informace o tom, jakou pomoc mohou poskytnout úřady práce. Dodavatel služeb v rámci tohoto tematického okruhu seznámí klienty s portálem MPSV a naučí je využívat všech služeb a informací, které tento portál nabízí.

Oblast prezentace
Jak zdůvodnit svůj zájem o zaměstnání, jak „prodat“ své dovednosti, jak jednat se zaměstnavateli a jak zvládat přijímací pohovory.

Základy pracovněprávních vztahů
Seznámení se základními právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci pracovněprávních vztahů.

Součástí aktivizačního modulu je provedení bilanční diagnostiky. Jde o vytvoření kariérního plánu klienta, který je podkladem při jeho uplatnění na trhu práce. Kariérní plán obsahuje stručný pracovní životopis klienta včetně popisu dovedností psychosociálních, technických a pracovních, vyhodnocení silných a slabých stránek klienta, návrhy osobnostního rozvoje, posouzení možností uplatnění klienta na současném trhu práce v daném regionu, návrh dalšího kariérního uplatnění s využitím potenciálu klienta.


3. Individuální poradenství

V rámci této aktivity je dodavatel služeb nabídne klientům konzultace týkající se pomoci při získávání zaměstnání. Tyto konzultace budou probíhat individuálně a v čase, který si dohodne klient s poradcem. Služby mohou klienti využívat v průběhu celého projektu. Ke každému účastníkovi projektu bude přidělen jeden z pracovníků projektu, který s ním pracuje individuálně, poskytuje mu podporu a pomáhá upevňovat to, co se naučil při formálním školení. Tento pracovník je v roli osobního poradce a měl by poskytovat poradenství v otázkách týkajících se činnosti, v níž účastník projektu potřebuje podporu, jako je například řešení praktických problémů při získávání pracovních zkušeností, objasňování otázek, které účastníkovi projektu připadají ve formálním školení obtížné. Poradce bude na základě svých odborných schopností a dovedností nápomocen řešit i problémy klientů osobního charakteru, např. finanční poradenství, bytovou problematiku apod. V případě řešení problému mimo rozsah jeho specializace poradí klientům, kde lze najít odbornou pomoc. Osobní poradce nemá na starosti pouze jednoho klienta, to znamená, že každý poradce poskytuje individuální podporu více klientům. Poradce bude také podporovat účastníka školení při hledání vhodné práce, například při procházení pracovních míst nabízených úřadem práce, portálem MPSV nebo v novinách.


Bude zpřístupněna místnost s počítači. Místnost s počítači budou moci účastníci využívat k upevňování nově získaných znalostí z kurzu IT či k samostatnému hledání zaměstnání na internetu, zpracování žádostí o pracovní místo, životopisů a vyhledávání jiných informací spojených s hledáním práce. V místnosti bude přítomen jeden poradce, na kterého se mohou účastníci v případě problémů obrátit. Tato místnost bude přístupná i v odpoledních hodinách v průběhu celého pracovního týdne dle zájmu klientů.


4. Odborná stáž u zaměstnavatelů

Dodavatel služeb zajistí odbornou pracovní stáž u zaměstnavatele pro účastníky projektu, která je koncipována jako soubor teoretických poznatků a praktických zkušeností získaných na konkrétní pracovní pozici. Dodavatel služeb bude v souladu se stanoveným harmonogramem monitorovat pracovní místa v Kraji Vysočina a zjišťovat poptávku na pracovním trhu s cílem zajistit odbornou stáž pro max. 70 účastníků projektu (cca 14 stáží na 1 okres). Odborná stáž bude zajištěna u zaměstnavatelů z řad veřejné správy. Pracovní poradce uchazeče bude odpovědný za sestavení plánu odborné stáže, průběžné sledování realizace těchto stáží, včetně jejich úprav. Poradce zajistí provedení závěrečného pohovoru a hodnocení stáže. Plán odborné stáže bude sestaven před nástupem účastníka projektu na odbornou stáž. Závěrečné hodnocení odborné stáže bude zadavateli doručeno do 1 kalendářního měsíce od ukončení odborné stáže.


Na odbornou stáž mohou nastoupit jen ti účastníci projektu, kteří absolvují Aktivizační modul a bilanční diagnostiku. Odborná stáž u subjektů veřejné správy (uživatelů) bude zajištěna formou dočasného přidělení k výkonu zaměstnance u uživatele na základě Dohody s uživatelem dle Zákoníku práce v platném znění. Mzdové zařazení účastníka projektu musí odpovídat obecně platným pracovně právním předpisům, mzdovým předpisům zaměstnavatele a musí být v souladu se srovnatelným pracovním zařazením u konkrétního uživatele.


5. Vyhledávání a tvorba nových pracovních míst

Dodavatel zajistí  pracovní místa pro účastníky projektu. Účastníci projektu mohou nastoupit na dotované pracovní místo nejdříve po absolvování aktivizačního modulu. Na dotované pracovní místo mohou nastoupit pouze ti účastníci projektu, kteří nenastoupí na odbornou stáž. Dodavatel bude provádět monitoring a kontaktovat zaměstnavatele z důvodu vyhledávání vhodných pracovních míst pro účastníky projektu.

Dodavatel bude oslovovat konkrétní zaměstnavatele především na základě vzdělání a zájmu jednotlivých účastníků projektu. Sjednaná pracovní místa budou naplňovat znaky vhodného zaměstnání definovaného v zákoně o zaměstnanosti. Místa budou podpořena příspěvkem na skutečně vyplacené mzdové náklady, v režimu tvorby nových pracovních míst, podle pravidel popsaných v příručkách OP LZZ. Úřad práce ČR, KrP v Jihlavě bude pak s konkrétními zaměstnavateli uzavírat Dohody a následně příspěvek (refundaci mzdy) vyplácet. V rámci projektu bude podpořeno 70 nově vytvořených pracovních míst (cca 14 pracovních míst na okres v kraji Vysočina) po dobu max. 7 měsíců.


6. Přímá podpora pro účastníky

Přímá podpora je pomoc určená pouze pro účastníky programu a slouží k usnadnění jejich účasti na projektu a k podpoře získávání jejich pracovních zkušeností.
 

Přímá podpora zahrnuje:

 • Proplácení příspěvků na dopravu účastníkům aktivizačního modulu

Tyto příspěvky lze hradit všem klientům, kteří se budou účastnit aktivizačního modulu a kteří zároveň nemají trvalé bydliště v místě konání této aktivity, a to ve výši 100% nákladů, které klient vydá za cestovné.
Příspěvek bude poskytován po předložení cestovního dokladu z místa trvalého bydliště do místa konání aktivity a zpět. V případě, že klient bude dojíždět z jiného místa, než z místa trvalého bydliště, lze mu náhradu poskytnout za předpokladu, že tak bude stanoveno předem a místo jiného pobytu bude podle dohody po dobu účasti v projektu stále stejné. Vzdálenost tohoto místa od hranice kraje Vysočina nebude delší než 30 km. Příspěvek na dopravu se neposkytuje na městskou hromadnou dopravu.

 • Proplácení výdajů vynaložených na občerstvení účastníkům aktivizačního modulu

Tento motivační nástroj pro danou cílovou skupinu – účastníkům programu – bude dodavatel služeb zajišťovat a poskytovat pouze v rámci průběhu aktivizačního modulu.

 1. Proplácení potvrzení o zdravotní způsobilosti před nástupem do zaměstnání

Tato potvrzení budou v rámci programu hrazena max. do výše částky dle aktuálního platného Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR. Klient je povinen předložit doklad o zaplacení. V potvrzení musí být uvedeno, že se jedná o posouzení zdravotní způsobilosti před nástupem k zaměstnavateli. Toto potvrzení se bude každému klientovi proplácet před každým nástupem na odbornou stáž nebo do pracovního poměru.