Informační portál - LEGISLATIVA

                                                                          > ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU <

 

Exekuční řád - č. 120/2001 Sb.

  • právní předpis: č. 120/2001 Sb., ze dne:   28. 2. 2001, účinnost:  1. 5. 2001
  • Exekuční řád patří do práva veřejného a zabývá se činností soudních exekutorů. První část (§1 až §132) definuje exekutora a jeho činnost, způsoby provedení exekuce, náklady exekuce, odměnu exekutora, samosprávu exekutorů a centrální evidenci exekucí. Druhá část (§133) a dále až devatenáctá část (§150) se postupně zabývají změnami obchodního zákoníku, zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, občanského soudního řádu, zákona o bankách, živnostenského zákona, zákona o notářích, zákona o advokacii, zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem, zákona o dani dědickém, darovací a z převodu nemovitostí, zákona o veřejných dražbách a zákona o daních z příjmů. Přílohy pak obsahují otisk razítka a pečetidla exekutora.

 

Občanský soudní řád - č. 99/1963 Sb.

  • právní předpis: č. 99/1963 Sb., ze dne:   04.12.1963 , účinnost:  01.04.1964
  • Občanský soudní řád je součástí práva soukromého a je základní procesním nástrojem, jehož prostřednictvím soudy poskytují ochranu narušeným nebo ohroženým subjektivním právům. Část první (§1 až §58) obsahuje definice soudu, účasti na řízení a úkonů soudu a účastníků. Část druhá (§67 až §78g) upravuje činnost soudu před zahájením řízení, část třetí (§79 až §200za) řízení v prvním stupni a část čtvrtá (§201 až §243d) opravné prostředky. Část pátá (§244 až §350t) je věnována řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem a část šestá (§251 až §351a) samotnému výkonu rozhodnutí (srážky ze mzdy, prodej podniku atd.). Část sedmá (§352) je věnována jiné činnosti soudu a poslední část osmá (§355 až §374a) závěrečným ustanovením.

 

Novela 2015  - č. 99/1963 Sb. a č. 120/2001 Sb.

  • Novela zákona č. 99/ 1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen Novelou se kromě zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, mění také zákon č. 120/2001 Sb., 
    o soudních exekutorech a exekuční činnosti, tzv. exekuční řád.
  • Novela přináší změnu některých pravidel pro exekuce. Nově např. nebude možné prodat dům či byt dlužníka, v němž má nahlášen trvalý pobyt, kvůli malému dluhu do 30 tisíc korun. Výjimkou budou dluhy z výživného či trestné činnosti. Obecně budou muset exekutoři postupovat tak, že při exekuci nejprve obstaví bankovní účty a provedou srážky ze mzdy, teprve pokud tato opatření nebudou stačit, lze prodat movité a nemovité věci. Při exekucích prováděných v bydlišti dlužníka bude vždy povinně pořizován videozáznam, dnes je záznam pořizován pouze tehdy, pokud o to dlužník požádá.
  • Do příjmů z nichž lze provádět exekuční srážky, nově přibudou odměny z dohody o provedení práce, výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů a zvláštní příplatky a příspěvky k důchodům pro účastníky odboje.
  • Novelou  se také rozšiřuje a zpřesňuje seznam věcí podle § 322 OSŘ, které nelze dlužníkovi zabavit.