Týdny vzdělávání dospělých

TVD 2013     TVD 2012     TVD 2011


Historie Mezinárodního týdne vzdělávání dospělých

Týden vzdělávání dospělých vznikl díky kreativním vzdělavatelům a nadšencům z různých koutů světa, kteří byli přesvědčeni o důležitosti vzdělávání a rozhodli se vytvořit strategie vedoucí k rozšíření účasti na vzdělávacích aktivitách. Tato propagační kampaň byla vytvořena pro oslovení jednotlivců a skupin, zejména však znevýhodněných dospělých.

Při založení festivalu spojily své síly nevládní organizace, ministerstva, soukromé podniky, univerzity a média. Festival tak už od 90. let 20. století oslavuje koncept vzdělávání komplexní a neškodnou, zábavnou formou.

Mezinárodní týden vzdělávání dospělých zahájil v roce 1994 ve Velké Británii Národní institut odborného vzdělávání dospělých (NIACE), který je i nadále organizátorem. V roce 1996 převzalo organizaci Švýcarsko a Slovinsko.

Myšlenka Týdne vzdělávání dospělých se začala rozšiřovat po celém světě a nápady na jeho uspořádání a poslání se předávaly z jedné země do druhé. Už tehdy bylo nesmírně důležité, aby se zkušenosti a myšlenky sdílely a zkoušely v nových prostředích.

Oficiálně se „Týden vzdělávání dospělých spojených národů“ (United Nations Adult Learners’ Week) zavázali podporovat delegáti na Páté mezinárodní konferenci o vzdělávání dospělých (CONFINTEA V), která se konala v Hamburku v červenci 1997. Podnět k mezinárodní součinnosti dalo UNESCO, jako hlavní vzdělávací organizace spojených národů.

Z iniciativy koalice několika členských států UNESCO, zejména Velké Británie, Jamajky, Austrálie a Jižní Afriky, přijala v listopadu 1999 Generální konference usnesení k oficiálnímu zahájení „Mezinárodního týdne vzdělávání dospělých“. Toto prohlášení ustanovilo „Mezinárodní den gramotnosti“ (8. září) jako jeho stěžejní den festivalu a definovalo potřebu zvýšit povědomí o nutnosti učení v průběhu celého života.

Slavnostní zahájení Mezinárodního týdne vzdělávání dospělých se konalo 8. září 2000. Proběhlo na závěr mezinárodní konference o výzvách ke vzdělávání, která se uskutečnila v rámci Světové výstavy EXPO v Hannoveru. Zahájení Mezinárodního týdne vzdělávání dospělých znamenalo rozhodující krok ve strategii spojení a spolupráce festivalů vzdělávání, které již probíhaly v různých zemích po celém světě.

Týdny vzdělávání dospělých v ČR

TVD zahrnují aktivity, jejichž úkolem je motivovat potenciální účastníky dalšího vzdělávání k aktivní účasti ve vzdělávacích aktivitách a zároveň motivovat vzdělavatele k aktivní nabídce možností využití dalšího vzdělávání a zaměstnavatele k systematickému vzdělávání zaměstnanců.
TVD jsou zaměřeny na aktivity podporující dlouhodobé strategické cíle příslušného regionu nebo celé ČR v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
Cílem AIVD ČR je ve spolupráci s dalšími subjekty a odborníky poskytnout platformu pro rozvoj vzdělávání dospělých v ČR, jeho popularizaci a kultivaci.

Stručně o Týdnech vzdělávání dospělých v ČR

TVD nejsou v ČR žádnou novinkou. AIVD ČR je organizuje systematicky již od roku 1995. V období od roku 1995 do roku 2002 byly tyto týdny téměř výhradně organizovány členy asociace v jednotlivých okresech republiky.
Základní aktivitou, která probíhala ve všech regionech, byla konference s cílem výměny názorů na vzdělávání dospělých mezi zástupci rozhodujících skupin subjektů kraje. Výkonný výbor AIVD ČR stanovil pro každý rok jiné ústřední téma pro konference TVD, čímž zajistil jeho každoroční aktuálnost. Kromě konferencí byly v řadě regionů organizovány i další aktivity, jako např. setkání personalistů, dny otevřených dveří ve vzdělávacích organizacích.
Od roku 2004 se postupně výkonnému výboru AIVD ČR prostřednictvím koordinátorů krajských zastoupení podařilo zapojovat do aktivního podílu na přípravě a realizaci TVD i krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů. Zlomovým rokem pro TVD se stal rok 2005, neboť byla zahájena pravidelná a systematická spolupráce AIVD ČR a rad pro rozvoj lidských zdrojů v krajích při organizaci TVD.
TVD jsou dlouhodobě podporovány Ministerstvem práce a sociálních věcí, od roku 2009 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a od roku 2011 i Úřadem práce Česke republiky.
Týden vzdělávání dospělých je od roku 2011 ochrannou známkou registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.